Výbor

Zuzana Pecháčková

Předseda klubu

zpechackova7@gmail.com
+420 725 052 792

Erbenova 67/23,
460 08 , Liberec 8

 • účastní se schůzí (valných hromad) ČKS a ČMKU,
 • ve spolupráci s jednatelem svolává schůze výboru (e-mailem, telefonicky),
 • ve spolupráci s jednatelem svolává členskou schůzi FC ČR (e-mailem, normální poštou +
 • zveřejněním na webu),
 • ve spolupráci s hlavním výcvikářem a s ostatními členy výboru připravuje vyhodnocení
 • Poháru,
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích se podílí na zajištění, organizaci a vedení
 • školení nových adeptů na rozhodčí a semináři rozhodčích,
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích vyhodnocuje testy rozhodčích,
 • ve spolupráci s koordinátorem rozhodčích vyhodnocuje působení hospitantů na
 • turnajích,
 • připravuje zprávu o činnosti klubu pro členskou schůzi,
 • propaguje flyball mezi kynologickou a nekynologickou veřejností,
 • aktivně se podílí na změnách pravidel flyballu a jejich interpretaci směrem k fb.
 • rozhodčím a fb. veřejnosti
 • zastupuje klub při jednání se sponzory,
 • oznamuje konání turnajů pořádaných FC ČR patřičným úřadům,
 • jedná za klub ve věcech smluvních,
 • účastní se schůzí komise klubů speciálního výcviku,
 • domlouvá dodání cen od sponzora pro jednotlivé pohárové turnaje a MČR,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Sabina Koubková

Koordinátorka rozhodčích

+420 702 516 103
sabi.ko@centrum.cz

Kostelní 4,
370 04, České Budějovice

ve spolupráci s předsedou zajišťuje, organizuje a vede školení nových adeptů na rozhodčí
a seminář rozhodčích,

 • ve spolupráci s předsedou vyhodnocuje testy rozhodčích,
 • koordinuje účast hospitantů na jednotlivých fb. turnajích,
 • na základě podkladů od fb. rozhodčích vyhodnocuje působení hospitantů na turnajích,
 • navrhuje výboru ke schválení nové fb. rozhodčí,
 • zasílá administrátorovi licencí údaje potřebné k vystavení či obnovení licencí fb.
  rozhodčích,
 • zajišťuje kontaktní údaje fb. rozhodčích a zasílá je správci webových stránek ke
  zveřejnění v seznamu rozhodčích,
 • kontroluje rozpisy rozhodčích připravené pořadateli jednotlivých fb. turnajů, v případě
  potřeby navrhuje změny,
 • přijímá od pořadatelů jednotlivých turnajů žádosti o delegaci hlavních rozhodčích a
  zajišťuje jejich projednání ve výboru FC ČR,
 • aktivně se podílí na změnách pravidel flyballu a jejich interpretaci směrem k fb.
  rozhodčím a fb. veřejnosti,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
 • připravuje rozpis rozhodčích pro mistrovství ČR ve flyballu, v případě nutnosti
  koordinuje činnost rozhodčích v průběhu mistrovstv,
 • připravuje a navrhuje změny Řádu rozhodčích.

Nikola Stejskalová

Pokladní
(Webadmin)

nikola.stejskalova@gmail.com
+420 608 141 433

Hlivická 423/10,
181 00, Praha 8 Bohnice

 • vede účetnictví klubu,
 • zajišťuje proúčtování dotací od ČKS,
 • připravuje zprávu o hospodaření klubu pro členskou schůzi,
 • zpracovává a podává daňové přiznání finančnímu úřadu,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

  Nikola zároveň spravuje webové stránky klubu.

Jiří Kříž

Hlavní výcvikář

jiri.kriz7@gmail.com
+420 737 367 390

 • vede termínový kalendář flyballových akcí,
 • připravuje a navrhuje případné změn pravidel flyballu (prosinec – polovina ledna),
 • připravuje a navrhuje případné změny pravidel poháru (leden – únor),
 • vede tabulku nejlepších časů (po každém turnaji),
 • vede tabulku flyballových titulů (po každém turnaji),
 • registrace psů do poháru a kontrola jejich účasti (květen a pak po každém pohárovém a
  kvalifikačním turnaji),
 • zpracovává výsledky poháru a kvalifikace (po každém pohárovém a kvalifikačním turnaji),
 • zve kvalifikovaná družstva na MR,
 • přijímá přihlášky na MR,
 • připravuje podklady a tabulky k MR a následně výsledky,
 • připravuje pro členskou schůzi zprávu o výcviku,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
 • připravuje podmínky pro kvalifikaci na MR ve flyballu (leden – únor).

Lukáš Buzo

Jednatel, evidence členů, kontakt s ČKS

lukasbuzo93@gmail.com

 • vede seznam členů klubu,
 • před každým fb. turnajem poskytuje pořadateli ke dni uzávěrky turnaje aktuální seznam
 • členů klubu a zasílá ho ke zveřejnění správci webu na web FC ČR,
 • seznam členů klubu připravuje i pro členskou schůzi,
 • jedná s ČKS v souvislosti s odvody za členy klubu,
 • vyhotovuje zápisy z jednání, rozesílá je předsedovi klubu a případně KRK a zveřejňuje je
 • na internetu,
 • svolává členské schůze FC ČR, připravuje podklady (prezenční listina, hlasovací lístky),
 • archivuje dokumenty o čl. schůzi (usnesení, zápis apod.),
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Jindřich Silovský

Administrátor licencí a registru družstev

j.silda@seznam.cz
+420 724 994 257

Holečkova 19,
360 17, Karlovy Vary

 • přijímá žádosti o vydání licencí a na jejich podkladě vystavuje licence pro jednotlivé psy,
 • před každým fb. turnajem poskytuje pořadateli ke dni uzávěrky turnaje aktuální seznam
 • vydaných licencí a přijatých žádost o vydání licence,
 • na pokyn koordinátorky rozhodčích vydává licence novým rozhodčím a aktualizuje
 • licence stávajícím rozhodčím,
 • přijímá žádosti o registraci nového družstva, aktualizuje registr družstev,
 • vyhotovuje seznam psů, jejich psovod musí zažádat o licenci (zasílá aktuální verze správci
 • webu a pořadateli),
 • vyhotovuje seznam nedoměřených psů,
 • vyhotovuje seznam žádostí o licence a uhrazených poplatků (předává se pokladní FC ČR),
 • před vydáním licence ověřuje u pokladní, zda je žádost o vydání fb. licence uhrazena,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR.

Libor Plášil

Poradce

libreaxp@gmail.com

 • sleduje vývoj v oblastech HW a SW a aplikuje jej ve vybavení pro flyball,
 • podílí se s ostatními členy výboru na organizaci turnajů pořádaných FC ČR,
 • podílí se na změnách pravidel flyballu,
 • sleduje vývoj v kynologii a příbuzných sportech a aplikuje získané poznatky na flyball.